امکاناتی که به زودی فعال خواهند شد...

سرویس ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در تمام رشته های فنی مهندسی، پزشکی ، علوم پایه راه اندازی خواهد شد.